Verkoop

Het verkopen van uw woning is een spannend proces. Zowel zakelijke aspecten maar emoties gaan een rol spelen in dit proces. U verkoopt een woning waar u een deel van uw leven in heeft doorgebracht.

Wellicht bent u zelf al begonnen met de verkoop van uw eigen woning. U heeft een bord in de tuin geplaatst en zelf een vraagprijs vastgesteld, maar nog geen koper gevonden.

Op deze momenten is deskundige hulp bij de verkoop van uw woning geen overbodige luxe. Een deskundige makelaar van Jenneskens Makelaardij kan u werk uit handen nemen en uw woning optimaal verkopen.

Wij begeleiden u in dit traject van begin tot eind. Jenneskens Makelaardij hanteert het onderstaande verkooptraject voor een succesvolle verkoop van uw woning.

Voordat u opdracht tot verkoop van uw woning heeft gegeven kan Jenneskens Makelaardij het volgende voor u betekenen:

Stap 1. Waardebepaling

Elk huis is verschillend. Ook al lijken de woningen van buiten op elkaar, dit hoeft van binnen niet het geval te zijn. De ene woning is luxer afgewerkt dan de andere woning. De ene woning is later uitgebouwd en de andere niet.

Omdat elke woning anders is, komt er een deskundige makelaar van Jenneskens Makelaardij vrijblijvend bij u aan om een Gratis Waardebepaling van uw woning af te geven.

Wat houdt deze waardebepaling in?

Uw woning wordt beoordeeld op o.a. ligging, inhoud, grootte van uw perceel, omgeving en staat van onderhoud. Vervolgens wordt uw woning vergeleken met te koop staande woningen en vergelijkbare verkochte woningen.

Aan de hand hiervan adviseren wij u over de waarde van uw woning.

Stap 2. Vraagprijs en opbrengst

De waarde van uw woning is reeds vastgesteld. De waarde van uw woning kunt u vergelijken met een taxatiewaarde, ofwel wat uw woning op dit moment in de huidige markt zou kunnen opbrengen.

Nu u de waarde van uw woning weet, kan de vraagprijs vastgesteld worden. De vraagprijs ligt altijd boven de waarde. U moet namelijk rekening houden met een onderhandelingsruimte.

Er zijn een aantal aspecten die van invloed kunnen zijn op het bepalen van de vraagprijs. Denk hierbij aan de tijd die u heeft voor de verkoop van uw woning. De prijsklasse waarin uw woning te koop aangeboden gaat worden. Maar ook het psychologische effect van een vraagprijs is van invloed.

Tegen welke vraagprijs uw woning in de markt wordt geplaatst kunt u zelf bepalen. Wij zullen u hierin adviseren in een vervolggesprek.

Het doel van de verkoop is het realiseren van een goede opbrengst ofwel een goede verkoopprijs. Dit is dan ook het doel van de adviseurs van Jenneskens Makelaardij.

Na het verstrekken van een verkoopopdracht bij Jenneskens Makelaardij worden de volgende fasen gevolgd:

Stap 3. Aanbieding

Om u woning te kunnen aanbieden aan potentiële kopers zal er een marketingplan voor uw woning in werking worden gezet. Dit houdt het volgende in:

Uw woning wordt direct aangemeld bij Effector, het uitwisselingssysteem van de V.B.O.; collega makelaars kunnen zo de panden uitwisselen. Zij krijgen uw woning automatisch door en kunnen deze aanbieden aan hun gegadigden. Tevens wordt van uw woning een kleurenfotopresentatie gemaakt, waarvan elke V.B.O. makelaar in de regio een aantal exemplaren ontvangt, om in hun showroom te presenteren.

Van Uw woning wordt een uitgebreide brochure opgesteld, welke wordt aangeboden aan serieus geïnteresseerden in Uw woning. Tevens wordt deze brochure uitgereikt aan kandidaten die Uw woning komen bezichtigen.

Gelijk met de aanmelding bij Effector, wordt Uw woning om internet aangemeld. Uw woning is op internet terug te vinden op de internetpagina: www.vbo.nl, www.funda.nl, onze eigen site, maar ook de internetpagina's www.jaap.nl, www.marktplaats.nl en indien gewenst op www.woonkrant.nl

Uw woning wordt door ons aangeboden aan woningzoekende uit ons zoekersbestand. Eventuele gegadigden welke ons hebben medegedeeld een soortgelijke woning te zoeken, waarvan de door hen gestelde criteria overeenkomen met die van uw woning worden geselecteerd en aangeschreven.

Afhankelijk van de marktsituatie wordt geadverteerd met uw woning in bijvoorbeeld: De Gelderlander of het Cuijks Weekblad.

Alvorens de brochures opgesteld worden en alvorens de aanmelding van Uw woning op internet plaatsvindt zal er een kadastrale recherche worden uitgevoerd. Een kadastrale kaart en kadastraal uittreksel van Uw woning zullen worden opgevraagd worden bij het Kadaster.

Tevens zal het perceel onderzocht worden op eventuele erfdienstbaarheden of andere bijzonderheden.

Stap 4. Bezichtigingen

Nu de presentatie van uw woning in beeld is gebracht, verdient de uitvoering van onze werkwijze bij bezichtigingen aandacht. Welke actie wordt ondernomen indien er een gegadigde voor Uw woning zich meld:

Voordat wij met een gegadigde een afspraak maken voor een bezichtiging proberen wij de mogelijkheden en wensen van deze cliënt te peilen. Dit om teleurstellingen te voorkomen! Zo filteren wij zoveel mogelijk serieus gegadigden voor Uw woning.

Een bezichtiging vindt altijd plaats nadat wij vooraf met u een afspraak hebben gemaakt. Heeft een collega-makelaar een potenti?le koper voor Uw woning, zullen wij ook weer contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor het bezichtigen van Uw woning. In de meeste gevallen komt deze makelaar met zijn cli?nt mee. Ten alle tijde zal er een makelaar van ons kantoor tijdens de bezichtiging aanwezig zijn.

Als iemand bij u aanbelt en zegt dat hij door ons is gestuurd, dan kunnen wij u bij voorbaat zeggen dat dit niet waar is. Verwijs deze persoon of personen door naar ons kantoor.

In principe verzoeken wij u niemand Uw woning te laten zien zonder dat wij erbij zijn. Vindt U een weigering te gortig dan bent u uiteraard vrij dit wel te doen. Let u dan echter op de volgende tips:

  1. Noteer naam, adres, woonplaats en telefoonnummer voordat u de woning laat zien. Als u die aan ons doorgeeft kunnen wij nog met deze gegadigde contact opnemen indien deze niets meer van zich laat horen.
  2. Alleen de woning laten zien; NIET MEER. Dit betekend dat een kandidaat na circa 20 minuten weer op straat staat.
  3. Biedt een kijker vooral geen koffie etc. aan. Dit geldt ook weer niet in alle gevallen, maar in gevallen kan een kop koffie u veel geld kosten.
  4. Verwijs de kandidaat naar ons kantoor. Als zijn gezicht dan wat betrekt, vertel hem dan dat hij als koper nooit verplichtingen t.o.v. ons als makelaar heeft. Wij hebben immers opdracht van U om Uw belangen te behartigen. Uiteraard is hij als koper vrij er een eigen deskundige bij te halen, die zijn belangen behartigd.
  5. Altijd onderhandelen in overleg met een van onze makelaars.

Laat zowel ons als een eventuele andere makelaar vrij met de cliënt rondlopen. Geef de cliënt de kans vrijuit te spreken.

Jenneskens Makelaardij werkt tegen een vooraf besproken concurrerend tarief. Het voordeel voor U is dat U precies weet waar u aan toe bent, onafhankelijk van de door ons bestede tijd en gemaakte kosten.

Het komt soms voor dat een woning binnen een kort tijdsbestek wordt verkocht. U zou dan kunnen zeggen; "dat is gemakkelijk verdiend". Wij hopen dat U er begrip voor heeft dat wij moeten werken tegen een vast tarief.

Het kan voorkomen dat U zelf een gegadigde vindt. Wij verzoeken U in dit geval direct contact met ons op te nemen omdat ten eerste wij ook bezig zouden kunnen zijn met een serieuze gegadigde, Ten tweede (en meeste belangrijke) om de onderhandelingen door ons te laten voeren c.q. af te ronden en/of door te controleren of de kandidaat wel kan kopen i.v.m. bijvoorbeeld zijn financiële positie.

Indien een bezichtiging plaatsvindt dan verzoeken wij u niet aan de gegadigde mede te delen welke roerende zaken (vloerbedekking, gordijnen etc.) in het pand blijven. Op een desbetreffende vraag kunt U het beste aangeven dat daarover te praten valt. Wij adviseren dit omdat het kan zijn dat roerende zaken een hefboom functie kunnen vervullen waardoor nog een eventuele hogere opbrengst te realiseren valt.

Na een bezichtiging ontvangt U altijd bericht betreffende de reactie van de kijkers. Wij zullen altijd de eerste indruk doorgeven direct na de bezichtiging. De reactie van de kijkers laat meestal een aantal dagen op zich wachten. Indien de kijker geen reactie geeft bellen wij deze na.

Wij streven ernaar om regelmatig met U contact te hebben om de gang van zaken met U door te nemen.

Indien U op vakantie gaat, dan verzoeken wij U, ons daarvan op de hoogte te brengen. Wij verzoeken U dan ons Uw vakantieadres op te geven alsmede een telefoonnummer waarop U te bereiken bent. Ook stellen wij het bijzonder op prijs dan een sleutel van Uw woning te ontvangen c.q. een adres en telefoonnummer door te krijgen van mensen waar de sleutel is.

Stap 5. Onderhandelen

Een potentiële koper biedt zich aan. De kandidaat zou graag tot aankoop van uw woning willen overgaan. U bent aangekomen op het moment dat er moet worden onderhandeld over de prijs.

Uw persoonlijke adviseur van Jenneskens Makelaardij is zeer bedreven in de kunst van het onderhandelen, want dat is een dagelijkse bezigheid voor ons.

We schatten de potentiële koper in. Wij zullen niet beïnvloed worden door emotionele aspecten van de verkoop van uw woning. Wij zijn bekend met de onderhandelingsprocedure, en zullen de juiste voorwaarden stellen aan de overeenkomst.

Wij zullen de verkoop uitsluitend benaderen uit het oogpunt van u als verkoper. Onze inzet voor u als verkoper is 110 %.

Stap 6. Koopakte

Stel er ontstaan onderhandelingen tussen U en een gegadigde, en er komt een overeenkomst tot stand.

De bevestiging van deze overeenkomst wordt dan neergelegd in de KOOPAKTE. Deze akte wordt na de mondelinge overeenkomst zo spoedig mogelijk opgemaakt. De bevestiging van de gemaakte afspraken betreffende de verkoop van uw woning worden neergelegd in de koopakte.

Afspraken welke veel voorkomend zijn in de akte is het opnemen van:

  • waarborgsom of bankgarantie
  • Ontbindende voorwaarde van financiering. De koper krijgt max. 3 weken de tijd voor het organiseren van een passende financiering.

De akte wordt na een mondelinge overeenkomst zo spoedig mogelijk opgemaakt omdat de koper per 1 september 2003 na ondertekening en de terhandstelling van de akte nog 3 dagen bedenktijd heeft.

Na het ondertekenen van de koopakte door U en de wederpartij, zal de koopakte door ons naar de notaris worden verzonden.

De notaris maakt aan de hand van de gegevens van de koopakte een zogenaamde ?Akte van Levering? (voorheen transportakte). Deze akte brengt de levering van het onroerend goed tot stand.

U wordt dan door de notaris uitgenodigd op de dag van de eigendomsoverdracht aanwezig te zijn om de akte bij de notaris te tekenen. Bij de verkoop van uw woning begeleiden wij U van begin tot eind. Zodoende zullen wij u ook begeleiden bij de notaris.

Stap 7. Notaris

De akte van levering (waarvan U eerst een concept van de notaris ontvangt) wordt dan door de notaris gedeeltelijk voorgelezen en nader toegelicht in het bijzijn van koper en verkoper. Daarna wordt door beide partijen alsmede de notaris de akte getekend. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt overgeschreven in de openbare registers (kadaster) en de eigendomsoverdracht is een feit.

Gelijk met de conceptakte, ontvangt u van de notaris een zogenaamde "Nota van Afrekening".

In deze nota is opgenomen onder andere: de koopsom, overdrachtsbelasting, kosten inschrijving kadaster etc. Ook kunt u hierop terugvinden de verkregen of af te lossen hypothecaire geldlening. De notaris zal ? met Uw toestemming - eveneens de makelaarskosten verrekenen. Onder aan de nota staat tenslotte vermeld het bedrag dat nog te betalen of te ontvangen is.

In de nota van afrekening heeft de notaris meestal ook opgenomen een verrekening van de door de verkoper reeds betaalde belasting zoals: onroerende zaak belasting, rioolrechten etc. De notaris draagt dus zorg voor een dergelijke verrekening.

Makelaarscourtage

Bij Jenneskens Makelaardij heeft u de mogelijkheid een algehele verkoopopdracht te plaatsen. Wij gaan dan voor de hiervoor beschreven stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw woning zo optimaal mogelijk verkocht wordt.

Maar u kunt ons ook inschakelen als het gaat om deeldiensten. Stel u heeft reeds een koper voor uw woning gevonden, en u zoekt een makelaar om de koopakte op te stellen en te controleren.

Het is allemaal mogelijk bij Jenneskens Makelaardij.

Maar hier geld no cure no pay. Zolang we geen resultaat voor u hebben geboekt, uw woning is niet verkocht, bent u ons geen makelaarscourtage verschuldigd. Pas als een transactie tot stand is gekomen en de eigendomsoverdracht bij de notaris een feit is, zit ons werk erop.

U bent ten allen tijde bevoegd om de opdracht terug te trekken. In dit geval bent u Jenneskens Makelaardij intrekkingkosten verschuldigd. Dit is een vergoeding voor de gemaakte kosten voor bijv. brochures, internet, kadaster etc. Deze intrekkingkosten bedragen € 750,-- excl. B.T.W.

De courtage die u betaald voor de verkoop van uw woning is afhankelijk van de gerealiseerde verkoopsom van de door u verkochte woning.

U heet nu in een globaal overzicht gelezen wat Jenneskens Makelaardij voor u kan betekenen bij de verkoop van uw woning.

Indien u vragen heeft over de informatie betreffende de verkoop van uw woning, kunt u bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de adviseurs van Jenneskens Makelaardij.